محصولات هگزان

سفید کننده

محصولات شوینده

این محصول را به اشتراک بگذارید

محصولات هگزان

سفید کننده

محصولات شوینده

این محصول را به اشتراک بگذارید

ظرفیت در کارتن

تصویروزن محصولتعداد در کارتنوزن یک کارتن
سفید کننده1000 گرم12 عدد13 کیلوگرم
سفید کننده2000 گرم6 عدد13 کیلوگرم
سفید کننده4000 گرم4 عدد17 کیلوگرم
فهرست