محصولات هگزان

جرمگیر و رسوب زدا ( جوهر نمک )

محصولات شوینده

این محصول را به اشتراک بگذارید

جرمگیر و رسوب زدا ( جوهر نمک)
جرمگیر و رسوب زدا ( جوهر نمک)

محصولات هگزان

جرمگیر و رسوب زدا ( جوهر نمک )

محصولات شوینده

این محصول را به اشتراک بگذارید

ظرفیت در کارتن

تصویرتعداد درکارتنوزن یک کارتن
جرمگیر و رسوب زدا ( جوهر نمک)12 عدد13 Kg
جرمگیر و رسوب زدا ( جوهر نمک)4 عدد17 Kg
فهرست